Projecten bouw- en ruimteakoestiek

Geadviseerde projecten hebben betrekking op woningbouw, kantoren, recreatie- en sportaccommodaties, kerkgebouwen, schoolgebouwen, muziekstudielokalen en studio’s, multifunctionele ruimten e.a.

Woningbouw

Voor veel individuele bouwprojecten is de karakteristieke geluidwering van de gevels berekend en zijn geluidwerende gevelvoorzieningen bepaald. In een aantal situaties is vooraf de geluidbelasting van de gevels berekend, in de andere situaties was deze bekend. In de meeste situaties gaat het om de specificaties voor geluidisolerende beglazing, kierdichting en geluidgedempte ventilatieroosters (suskasten).

Het Utrechts Landschap, De Bilt

Renovatie van een voormalig koetshuis in Driebergen Rijsenburg, gesplitst in twee wooneenheden. Het koetshuis heeft een doorlopende begane grondvloer, verdiepingsvloer en dakconstructie van hout. Omdat het koetshuis een monument is moeten alle wijzigingen reversibel zijn. Bovendien was het dilateren van vloeren en dak om constructieve redenen niet mogelijk. Verder stelt de draagconstructie beperkingen aan de toegevoegde massa van geluidisolerende voorzieningen. Toen een van de woningen vrij kwam heeft De Wolff in opdracht van Stichting Het Utrechts Landschap geluidisolerende voorzieningen in deze ene woning geadviseerd. Op de begane grond en op de verdiepingsvloer is een zwevende estrichvloer op zwaluwstaartplaten geadviseerd. Voor de woning scheidende wand is tot in de nok een trillingisolerende voorzetwand geadviseerd. Aan de binnenzijde van de schuine kap is een trilling isolerende beplating geadviseerd. Zodra de andere woning vrij komt kunnen dezelfde voorzieningen ook in deze woning worden aangebracht. Met deze voorzieningen is binnen de gegeven mogelijkheden en tegen acceptabele kosten het maximale wooncomfort bereikt. Geen foto beschikbaar.

Renovatie Vogelbuurt, Lisse

Het betreft een haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie van 160 eengezinswoningen in de Vogelbuurt van de gemeente Lisse (bouwjaar 1967). Een aantal van deze woningen was gebouwd voor een levensduur van 20 jaar. In deze woningen waren doorlopende staalconstructies in de draagconstructie toegepast. De contactgeluidisolatie was onvoldoende. De vraag stond centraal of renovatie technisch en financieel haalbaar was, of dat sloop en nieuwbouw economisch voordeliger was. De Wolff heeft onderzoek gedaan naar de lucht- en contactgeluidisolatie en heeft geluidisolerende voorzieningen geadviseerd waarmee aan de eisen voor nieuwbouw in het Bouwbesluit kan worden voldaan. De woningen zijn gerenoveerd.

Monumentaal pand, Nieuwegracht 22, Utrecht.

Dit pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Het pand bevat vier woonlagen. Het pand werd kadastraal gesplitst en moest voldoen aan de gemeentelijke splitsingseisen voor geluidisolatie en brandwerendheid. Vanwege de historische plafondschilderingen mocht er geen verlaagd plafond worden aangebracht. De voorzieningen mochten alleen op de houten vloeren worden aangebracht. Bij een controlemeting bleek dat de aangebrachte anhydriet-estrichvloeren niet aan de geluideis voor kadastrale splitsing voldeden. Dit werd onder andere veroorzaakt door de ongelijke dikte van de anhydrietlaag ten gevolge van het niet waterpas zijn van de oorspronkelijke houten vloeren. Na verwijdering van de anhydriet estrichvloer heeft De Wolff een droog systeem op verende regels geadviseerd met een luchtspouw tussen de oorspronkelijke houten vloer en de zwevende dekvloer. Deze zwevende dekvloer is horizontaal uitgevlakt. Nadat deze vloer was aangebracht hebben wij een nieuwe meting uitgevoerd. Uit deze meting bleek dat nu wel voldaan werd aan de splitsingseis.

Kantoren

Landelijk Partijbureau SP

In 20012 is het landelijk partijbureau van de politieke partij SP verhuisd van Rotterdam naar Amersfoort. Na de renovatie en de ingebruikneming van het voormalige architectenkantoor aan de Snouckaertlaan heeft De Wolff in verschillende ruimten akoestische voorzieningen geadviseerd. In overleg met de architect (De Twee Snoeken, Den Bosch) zijn boven de ramen in de kantine geluidabsorberende panelen aangebracht en zijn bij de penanten gordijnstroken opgehangen. Met deze voorzieningen werd geen afbreuk gedaan aan het interieurconcept van ‘industrial design’ en is de nagalmtijd in de kantine in voldoende mate gedaald. In de als open kantooromgeving ingerichte ledenadministratie zijn boven enkele bureauclusters plafondeilanden opgehangen. Tevens zijn bureauschotten aangebracht. Met deze voorzieningen is de afleidingsafstand verkleind en is de speechprivacy verbeterd. De geluidisolatie tussen vergaderkamers is verbeterd door het aanbrengen van een betere kierdichting tussen de doorlopende glaswanden en metalstud scheidingswanden. De geluidisolatie van de scheidingswand tussen serverruimte en administratie is verbeterd door plaatsing van een nieuwe dubbele scheidingswand en een geluidisolerende deur.

House of Performance, Utrecht

In het gebouw van de voormalige Rechtbank Utrecht werd het souterrain gedeeltelijke opnieuw ingericht. Het hoogpolige tapijt werd vervangen door harde vloerbedekking. Aan het plafond waren veel technische leidingen en kanalen gemonteerd. In deze situatie heeft De Wolff akoestische plafondeilanden geadviseerd. De ruimten worden vaak verhuurd aan derden en de gebruikers zijn tevreden over de akoestiek.

Renovatie “Meerhorst” tot “Terra Nova”, Zoetermeer

Het betreft de renovatie van de voormalige huisvesting van het Ministerie van VROM-DGVH). Een gebouw van begin jaren zeventig, met gevelbekleding van gewassen grindbeton. De kozijnen zijn vervangen door aluminium kozijnen met stijlen van 3 cm breed. Bij doorlopende koofconstructies boven de ramen en convectorkasten onder de ramen lag de uitdaging in het ontwerpen van een 3 cm dik passtuk waarmee aan de eis van luchtgeluidisolatie van kamerscheidende wanden kon worden voldaan. De Wolff heeft een zeer slank paneel ontworpen dat aan de eisen van de Rijksgebouwendient voldeed. Foto’s: (zie bestaande website).

Recreatie- en sportaccommodaties

Oosterboshal, Barneveld

Naar aanleiding van klachten van sportdocenten in de Oosterboshal heeft De Wolff in opdracht van de gemeente Barneveld de luchtgeluidisolatie van de mobiele sportwanden gemeten en de nagalmtijden en de achtergrondgeluidniveaus in de zalen gemeten. De sporthal is deelbaar in drie zalen door middel van neerlaatbare sportwanden. De hinder werd onder meer veroorzaakt door omloopgeluid via een niet afgesloten verkeersruimte langs de drie zalen die tevens fungeert als ‘tribune met staanplaatsen’ voor publiek. Verder was er omloopgeluid tussen de bovenrand van de mobiele wanden en het bouwkundige dak. En er waren er brede kieren tussen de mobiele wanden en de bouwkundige gevels. De Wolff heeft verschillende aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De geadviseerde voorzieningen zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De eerste ervaringen van de docenten zijn goed. Door middel van een controlemeting is aangetoond dat de akoestiek in deze sportzalen voldoet aan de richtlijnen van de Koninklijke Vereniging van Leraren lichamelijke Opvoeding (KVLO). Opdrachtgever en gebruikers zijn tevreden met de behaalde resultaten.

Tasman Properties CV, Amsterdam

Akoestisch onderzoek en bouwkundige adviezen voor de vestiging van een Basic Fit filiaal in een kantorenverzamelgebouw. Hoewel er geen wettelijke eisen voor geluidisolatie tussen bedrijven bestaat, verlangt de verhuurder dat Basic Fit geluid isolerende voorzieningen treft waardoor geluidhinder in aangrenzende bedrijfsunits wordt voorkomen. De Wolff heeft de lucht- en contactgeluidisolatie gemeten en heeft geluid isolerende voorzieningen opgesteld. Tevens zijn akoestische eisen opgesteld die in het huurcontract van Basic Fit zijn opgenomen. De verhuurder heeft Basic Fit verantwoordelijk gemaakt voor de engineering van de voorzieningen.

ZwemZeker, Ede

In een klein zwembad heeft De Wolff de nagalmtijd gemeten. Tijdens een jeugdgroepsles is het blootstellingsniveau gemeten. Hoewel de attentiewaarde van 80 dB(A) (Arbonorm) niet werd overschreden en de nagalmtijd redelijk was, zijn op basis van de meetresultaten enkele aanvullende voorzieningen geadviseerd. Deze voorzieningen hebben betrekking op nagalmbeperking in de lage frequenties.

Kerkgebouwen

Kerkgebouw "De Bron" (v/h De Open Hof), Amersfoort (2010 - 2012)

Na de fusie van de Hervormde wijkgemeenten “De Open Hof” en “De Bron” kon een kerkgebouw worden afgestoten en kwam budget beschikbaar voor een algehele renovatie van kerkgebouw De Open Hof (ontwerp 1972, Architektenburo Jan Plas). Het doel van de renovatie was om een akoestiek te creëren waarbij de beleving van muziek in de liturgie beter tot haar recht komt en waarbij tevens een goede spraakverstaanbaarheid gewaarborgd is.

Het gebouw bestaat uit een kerkzaal (185 stoelen), een ontmoetingsruimte, een gemeentezaal en enkele kantoorruimten. De kerkzaal staat in open verbinding met de ontmoetingsruimte die ook als expositieruimte wordt gebruikt. De kerkzaal en de gemeentezaal worden gescheiden door een vouwwand. De gemeentezaal wordt gebruikt voor verschillende activiteiten, zoals vergaderingen en kerkcafé. Tijdens hoogtijdagen wordt de ontmoetingsruimte bij de kerkzaal getrokken en wordt de vouwwand tussen de kerkzaal en de gemeentezaal geopend. Hiermee wordt de capaciteit uitgebreid tot 300 stoelen.

Het akoestisch onderzoek en advies bestond uit een vooronderzoek, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en de begeleiding van de uitvoering.

In het vooronderzoek is de nagalmtijd in de bestaande situatie gemeten. Tevens heeft de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS) de dekking van de bestaande ringleiding gemeten en getoetst aan de geldende normen. Vervolgens zijn drie varianten globaal onderzocht, met een oplopend ambitieniveau (bouwkundige ingrepen, akoestische kwaliteit en kosten). In de loop van 2011 heeft de Kerkenraad gekozen voor de meest ambitieuze variant.

De Wolff heeft in overleg met de bouwcommissie een programma van akoestische eisen opgesteld. Deze eisen hadden betrekking op de nagalmtijd van de kerkzaal, de spraakverstaanbaarheid (STI) van de geluidsinstallatie in de kerkzaal, de geluidisolatie van de vouwwand tussen kerkzaal en gemeentezaal, de geluidisolatie van het dak (regengeluid), het installatiegeluid (binnen en naar de omgeving) en trillingisolatie van W-installaties en de dekking van de ringleiding voor slechthorenden.

Een van de uitgangspunten was een nagalmtijd in de kerkzaal van 1.5 seconden bij volledige bezetting. De architect (Bureau MT, ir. Marco Tavenier, www.bureaumt.nl) heeft in nauw overleg met De Wolff een voorlopig ontwerp gemaakt. Het volume van de kerkzaal is vergroot door vervanging van het platte dak met lantaarns door een verhoogd ‘multi level’ sheddak, uitgevoerd van aluminium dakplaten en wangen van glas. Met een 3D-simulatiemodel is dit ontwerp verder geoptimaliseerd. In dit model zijn de effecten van verschillende klankkaatsers op de spraakverstaanbaarheid onderzocht. Bij de presentatie van het voorlopig ontwerp aan de bouwcommissie van de Kerkenraad is een demonstratie gegeven van de akoestische simulatieresultaten in de vorm van contourkaarten van de spraakverstaanbaarheid en geluidsfragmenten. Hiermee kon de commissie zich een beeld vormen over de te verwachten kwaliteit van de akoestiek in de nieuwe situatie. Hierbij zijn de verschillen gedemonstreerd van de situatie met en zonder mobiele klankkaatsers tussen kerkzaal en ontmoetingsruimte (donkerblauw in de modelbeelden). Onder de knop “Geluidsfragmenten” staan enkele contourkaarten en geluidsfragmenten van dit project. Uiteindelijk heeft de bouwcommissie besloten de mobiele klankkaatsers vooralsnog niet in het definitieve ontwerp op te nemen.

Vervolgens zijn de akoestische adviezen nader uitgewerkt. Zo zijn geluidisolerende voorzieningen aan het aluminium sheddak bepaald en er is een geluid isolerend plafond onder het bouwkundige dak geadviseerd. Hierdoor wordt tijdens een hevige stortbui het regengeluid in de kerkzaal sterk gedempt. Er zijn trillingisolerende voorzieningen aan de luchtbehandelingskast bepaald en er zijn geluidisolerende voorzieningen in het kanalenstelsel bepaald. Ook is een nieuw ontwerp gemaakt van het elektro-akoestische systeem, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande apparatuur die nog redelijk up to date is. Het bestaande decentrale distributiesysteem is gewijzigd in een systeem met een centraal gepositioneerde speakercluster in de kerkzaal en plafondspeakers in de gemeentezaal. Voor de bediening van de ontmoetingsruimte kan een extra luidsprekerzuil in de speakercluster worden bijgeschakeld.

In het 3D-simulatiemodel is de configuratie geoptimaliseerd, en uit de simulatieresultaten bleek dat ruimschoots aan de eisen van de spraakverstaanbaarheid kon worden voldaan, namelijk op 80% van de stoelen een goede spraakverstaanbaarheid STI≥0.6. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS) is een nieuw ringleidingsysteem ontworpen waarmee over een groter oppervlak (nevenruimten) een gelijkmatiger veldsterkte wordt verkregen. Wegens de herindeling van zendfrequenties voor PMSE-gebruik is geadviseerd ten aanzien van het gebruik van de bestaande en nieuwe zendmicrofoons. Ook is geadviseerd ten aanzien van registratie van diensten en presentatie van de kerk op internet.

Domkerk, Utrecht (2011-heden)

Na de restauratie van de Domkerk in Utrecht is in 1986 een nieuw geluidsysteem geïnstalleerd volgens een decentraal distributiesysteem (Steffens Systems GmbH, Keulen). In 2011 is de aanschaf van een nieuw geluidsysteem onderzocht. Aan de hand van een aangeboden systeem heeft De Wolff de spraakverstaanbaarheid (STI) van zes gebruikersvarianten berekend door middel van computersimulaties. Enkele resultaten van deze simulaties vindt u op de pagina “Geluidsfragmenten”.

Voltooiing van de Utrechtse Dom

De Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013 verricht een breed opgezet haalbaarheidonderzoek naar de mogelijkheden voor de herbouw van het ingestorte schip van de Domkerk (door een tornado die in 1674 over Utrecht raasde). Dit project is bekend onder de naam “Project2074". Op basis van uitgebreid bouwhistorisch onderzoek wil de stichting het schip volgens middeleeuwse bouwtechnieken in zuiver gotische stijl en met authentieke materialen en met middeleeuwse bouwtechnieken herbouwen. Dit bouwproces zal volgens de principes van ‘slow building’, ‘slow finance’ en ‘slow management’ plaats vinden. In een Master-1 project heeft een student van de Technische Universiteit Eindhoven een akoestisch onderzoek in de Domkerk uitgevoerd. De Wolff had als externe partij zitting in de begeleidingscommissie. Op basis van de coördinaten van dit onderzoek heeft De Wolff een simulatiemodel van de Domkerk in CATT-Acoustic opgesteld. Dit model zal worden uitgebreid met het te bouwen schip. Het doel van deze exercitie is om door middel van lezingen en auralisatie draagvlak voor dit project te creëren, en om de discussies over de akoestiek en de toekomstige plaats van het Bätz-orgel te stroomlijnen. Voor verdere informatie over dit project wordt verwezen naar de website www.project2074.nl.

Lambertuskerk, Raamsdonk

De middeleeuwse Lambertuskerk in Raamsdonk wordt gebruikt voor culturele activiteiten. Bij de restauratie waren de muren en de gewelven gewit. De nagalmtijd was ca. 8 seconden! Na de plaatsing van nagalmbeperkende panelen (geadviseerd door een ander akoestisch adviesbureau) heeft De Wolff, in samenwerking met een collega, controlemetingen uitgevoerd. In een lege kerk was de nagalmtijd gehalveerd en de spraakverstaanbaarheid STI van het geluidsysteem kwam uit op 0.7. Deze resultaten waren conform de verwachting.

Schoolgebouwen

Basisschool Paulo Freire, Oosterhout

Basisschool Paulo Freire moest worden uitgebreid. Dit schoolgebouw ligt in een sterk verouderd bestemmingsplan. Het gebouw ligt in de wettelijke zone van verschillende wegen. In de loop van de jaren waren er verschillende reconstructies van hoofdontsluitingswegen uitgevoerd met verkeerseffecten binnen dit bestemmingsplangebied. Verder was de verkeersintensiteit op alle wegen flink toegenomen. Voor Basisschool Paulo Freire waren geen hogere waarden vastgesteld. Aan de hand van het overigens actuele verkeersmodel van de gemeente kon worden aangenomen dat de voorkeursgrenswaarde bij Basisschool Paulo Freire werd overschreden. En dus was een akoestisch onderzoek noodzakelijk.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten ook de 30 km/uur wegen in de beoordeling worden meegenomen. Omdat van deze wegen geen verkeersgegevens bekend waren heeft de gemeente op enkele 30 km/uur wegen mechanische tellingen laten uitvoeren. Op basis van deze tellingen en het verkeersmodel van de gemeente heeft De Wolff de geluidbelasting en de geluidwering van de gevels van de nieuw te bouwen lokalen berekend en zijn extra geluidwerende gevelvoorzieningen geadviseerd. Tevens is geadviseerd welke hogere grenswaarden vastgesteld moeten worden en welke wettelijke ontheffingscriteria van toepassing zijn. Omdat de nieuwe aula voor verschillende activiteiten werd ingericht (werkplein, ontmoetingsruimte en auditorium) zijn, hoewel dat wettelijk niet vereist is maar de eigenaar dit uitdrukkelijk wenste, ook aan de gevels van de aula geluidwerende voorzieningen geadviseerd.

"HKU" Hogeschool voor de Kunsten , Hilversum.

Het toenmalige Conservatorium te Hilversum was gehuisvest aan de Snelliuslaan. De voormalige gymzaal van de Snellius MAVO was verbouwd tot auditorium. Sommige musici klaagden over hinderlijke reflecties op het podium. De orkestnis had evenwijdige zijwanden en een evenwijdig podium en plafond met een hard en glad oppervlak. De Wolff heeft een second opinion over de akoestiek in het auditorium opgesteld. Een van de aanbevelingen was om de wanden en het plafond onder een kleine hoek te plaatsen, zodanig dat op het podium geen flutter echo’s kunnen optreden en de akoestische energie effectiever naar de publiekszone wordt ‘gedirigeerd’.

Muziekstudielokalen

Diverse play-back studio’s

In Oldenzaal is een studio gebouwd voor muziekweergave met een High End installatie (Goldmund, Kiseki, Krell, Magnepan 2.5 magnetostaten, Janis subwoofer). De Wolff heeft deze studio ontworpen volgens het LEDE-principe van Don Davis (Live End Dead End). Verder zijn geluidwerende voorzieningen aan de gevels geadviseerd. Dat het project geslaagd is bleek wel uit het feit dat de subwoofer overbodig was geworden. Als gevolg van de breedbandig absorberende wand achter de weergevers liep het laag van de magnetostaten ten minste een octaaf dieper door. Uit dit project is een volgend project voortgekomen, bij Mijn hifi te Nijmegen (later HOBO Hifi).

Mijn Hi-Fi, Nijmegen

Ontwerp van twee studio’s voor demonstratie van High End en Hifi apparatuur. De eisen hadden onder meer betrekking op een zeer hoge geluidisolatie van de scheidingswand tussen twee studio’s, een korte nagalmtijd conform de geldende richtlijnen en het voorkomen of verzwakken van vroege reflecties in de speakerzone en de luisterzone. De Wolff heeft het ontwerp gemaakt en heeft de benodigde akoestische voorzieningen gespecificeerd. Begin 2011 is Mijn Hifi overgenomen door Hobo Hifi.

Consumentenbond, Den Haag

Ter voorbereiding van een luidprekertest in samenwerking met Duitse, Engelse en Franse zusterorganisaties is de luisterruimte aan het Leeghwaterplein gerenoveerd. Op basis van metingen in de oorspronkelijke situatie heeft De Wolff akoestische voorzieningen aan wanden en plafond geadviseerd. Aan de hand van evaluatiemetingen is de akoestiek gefinetuned.

Bij statutaire afsplitsing en verhuizing van het Consulab naar de Trompstraat is een nieuwe luisterruimte ontworpen. De Wolff heeft het ontwerp gemaakt en heeft de uitvoering begeleid. Aan de hand van metingen is de ruimte gefinetuned. Met een uitgevoerde controlemeting bleek dat de ruimte aan de internationale richtlijn voor luisterruimtes voldoet.

Drumstudio, Utrecht

Op de tweede verdieping van een woning in Utrecht Rijnsweerd heeft De Wolff een drumstudio ontworpen. Uitgangspunt was dat bij een geluidniveau van 101 dB(A) drum en 80 dB(A) basgitaar geen geluidhinder mocht optreden in de aangrenzende vertrekken, in de aanpandige woning en in de buitenomgeving. Bij het ontwerp van de geluidisolatie zijn de standaard geluidvoorschriften in het Activiteitenbesluit milieubeheer als uitgangspunt genomen (standaard geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit). Er is een volledige doos-in-doos constructie gemaakt waarbij een extra zware zwevende vloer is aangelegd. De dakelementen zijn aan de buiten-zijde verzwaard en aan de binnenzijde afgewerkt met een zware trillingisolerende beplating. Uiteraard is ook aandacht besteed aan de akoestische isolatie van het ventilatiesysteem. Behalve de engineering hebben we ook de uitvoering begeleid. Het project is tot tevredenheid van de gebruiker afgerond.

Multifunctionele ruimten

Fryske Akademy, Leeuwarden

Een voormalige schuilkerk in de Doelestraat is verbouwd tot expositie- en conferentiecentrum voor de Fryske Akademy van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (FA-KNAW). De ruimte van het schip is in twee etages verdeeld door de plaatsing van een cirkelvormige vloer op poten. Op de begane grond zijn vergaderruimtes, een ontmoetingsruimte, catering en expositiepanelen voorzien. Op de cirkelvormige verhoging is een conferentieruimte gepland die kan worden ‘afgeschermd’ met glaspanelen, houten schroten en gordijnen. Aan de hand van het ontwerp van de architect (het toenmalige Architektenbureau J. Rommens BNA te Amsterdam) heeft De Wolff - in samenwerking met een collega - een akoestisch simulatiemodel gemaakt. Aan de hand van dit model is het ontwerp verder geoptimaliseerd. Het doel was de beperking van overspraak tussen begane grond en de boven gelegen conferentieruimte. Daarnaast moest in de conferentieruimte een goede spraakverstaanbaarheid gegarandeerd kunnen worden. Dit project is tot volle tevredenheid van de gebruikers afgerond.

Prins Hendriksoord (Ernst Sillem Hoeve), Den Dolder

Buitenplaats Prins Hendriksoord (1883) is een Rijksmonument en fungeert als herstellingsoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Bij de renovatie wordt het bestemmingsplan gewijzigd om permanente bewoning van het pand mogelijk te maken. Het landgoed ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de N234 (Soestdijkseweg). De Wolff heeft de geluidwering van de gevels getoetst aan de eisen in het Bouwbesluit en heeft in overleg met de Rijksdienst voor de Monumenten passende geluidwerende gevelvoorzieningen geadviseerd. Deze voorzieningen hadden betrekking op een betere kierdichting in de draaiende ramen en muurdempers die het monumentale gevelbeeld niet verstoren. Van deze muurdempers is de voorzijde bekleed met het gevelmateriaal dat voor de inbouw van de unit wordt verwijderd. Van dit project is een foto weergegeven.

Diversen

Deskundigenonderzoek voor advocaten (DAS Rechtsbijstand, Van Benthem & Keulen te Utrecht, Stadhouders Advocaten te Utrecht) bij geschillen tussen bewoners en VVE’s.

Docent akoestiek bij ENVOZ, Eerste Nederlandse Vereniging voor Opleiding van Zwembad-, sport- en recreatiemedewerkers”. De Wolff doceert het vak “akoestiek en geluid in zwembaden” in de Arbomodule van de twee jarige part time opleiding tot “accommodatiemanager”.