Projecten industrie

Akoestische onderzoeken zijn verricht in de procesindustrie, metaalverwerking, houtverwerking, kunststofverwerking, bulkindustrie (vloeistoffen, gassen, zand-, cement- en grindhandel), transport en logistiek, (metaal)recycling, garagebedrijven, grafische industrie, voedingsindustrie, horeca-, sport- en recreatie, agrarische en CUMELA-bedrijven en schokgolfgeneratoren (anti-hagelkanon), afvalverwerking, ruimtelijke ordening, zonebeheer en overheid.
Sommige projecten zijn in samenwerking met andere ingenieursbureaus uitgevoerd, bijvoorbeeld de Schreuder Groep, DHV Milieu & Infrastructuur, Grontmij Advies en Techniek, Antea Group (voorheen Oranjewoud), LBP|SIGHT en Witteveen+Bos. Daarnaast zijn provincies, omgevingsdiensten en gemeenten geadviseerd. Hierna worden enkele projecten nader belicht.

Metaalverwerking en bulkindustrie

Kraan & Roos Constructie bv, Bodegraven

Dit metaalbedrijf produceert o.a. wisselverwarming voor Pro Rail. Het bedrijf ligt aan de rand een niet gezoneerd bedrijventerrein en beschikte over een milieuvergunning met onrealistische (te lage) geluidvoorschriften. Er was niet eerder akoestisch onderzoek verricht. Op zeer korte afstand van het bedrijf was een nieuw bestemmingsplan “Weideveld” in voorbereiding. Het management van het bedrijf realiseerde zich op tijd dat hier een potentieel belangenconflict kon ontstaan. De Wolff heeft de geluidsituatie van het bedrijf in beeld gebracht. Het vrachtverkeer in de nachtperiode was maatgevend voor de akoestische beoordeling.
Vóórdat het bestemmingsplan in een beslissende fase kwam is een aangevraagde revisievergunning met realistische geluidvoorschriften verleend. Hierdoor zijn de belangen van het bedrijf op tijd veilig gesteld. De gemeente moest bij de vaststelling van het bestemmingsplan Weideveld de “nieuwe” rechten van het bedrijf respecteren. Als het bedrijf niet tijdig actie had ondernomen, had het maatregelen moeten treffen om aan zijn onrealistische geluidvoorschriften te voldoen, of in ieder geval aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de toekomstige gevels.

Antargaz Nederland bv, Oosterhout

Voor de vestiging van een opstelplaats van LPG-tankwagens op een gezoneerd industrieterrein was een oprichtingsvergunning aangevraagd. De Wolff heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd en heeft werkbare geluidvoorschriften geadviseerd. De gemeente heeft deze geluidvoorschriften overgenomen in de omgevingsvergunning. Later zijn de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met het overpompen van propaangas. Op basis van aanvullend akoestisch onderzoek door ons bureau kon worden aangetoond dat de uitbreiding binnen de zone paste. Op een vergunningpunt is meer geluidruimte toegekend.
In 2015 is het bedrijf verplaatst naar een groter kavel op hetzelfde industrieterrein, en is de extra benodigde geluidruimte voor activiteiten in de nachtperiode vergund.

Cementfabriek Rozenburg bv, (Robur Cement bv)

Dit bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein Botlek West, waarvoor een saneringsprogramma was vastgesteld. In verband met de actualisering van de milieuvergunning zijn geluidmetingen uitgevoerd, is het model geactualiseerd en is een rapportage opgesteld. Extra geluidbeperkende maatregelen waren niet noodzakelijk.

Transport en logistiek

Harsco Infrastructure bv, Arkel

Harsco Infrastructure bv, Arkel (v/h SGB-Holland bv, SSH-Handep bv) tegenwoordig opererend onder de naam Brand Energy and Infrasrtucture Services, Arkel. Het bedrijf is gespecialiseerd in verkoop en verhuur van stalen en aluminium steigers, hoogwerkers en bekistingsconstructies. Uit oogpunt van bedrijfsvoering was het noodzakelijk de vloot elektrische heftrucks te vervangen door dieselheftrucs. Uit het door De Wolff uitgevoerde akoestisch onderzoek volgde dat deze vervanging haalbaar was na het treffen van geluidafschermende maatregelen op de noordelijke erfgrens. Deze afschermende voorziening kon worden gerealiseerd van buiten gebruik gestelde houten stijgerdelen.

Enkele jaren later is dit onderzoek door ons bureau geactualiseerd. Tegenover de inrit van het bedrijf staat een woning van derden. Met de bestaande vrachtwagenvloot was het om akoestische redenen niet mogelijk om voor 07:00 uur te vertrekken. Daarom werden de beladen vrachtwagens op een beveiligde vrachtwagen carpoolplaats bij Noordeloos geparkeerd om van daar om 06:00 uur te vertrekken. Toen de geleaste vrachtwagenvloot aan vervanging toe was is het geluidaspect meegewogen bij de keuze van het nieuwe materieel. Door middel van metingen kon worden aangetoond dat met het nieuwe materieel wel aan de geluidvoorschriften in de nachtperiode kon worden voldaan. De beëindiging van het gebruik van de vrachtwagen carpoolplaats leverde een substantiële kostenreductie. Bij dit bedrijf zijn ook de blootstellingsniveaus op de werkplek bepaald en er zijn geluidbeperkende maatregelen geadviseerd. Zie de projectbeschrijving onder het kopje "Arbeidsomstandigheden".“Arbowet”

Parts Express bv, Breukelen

Parts Express bv is een transportbedrijf dat gelegen is op het niet-gezoneerde bedrijventerrein “Keulschevaart”. Op korte afstand zijn twee woningen van derden, waarvan een woning tijdelijk en ilegaal bewoond wordt. Parts Express bv heeft een overslagloods met ca. 15 dockshelters. Het bedrijf is vergunningplichtig vanwege een acculaadstation. Uit het akoestisch onderzoek van De Wolff volgde dat de ilegale woning en de avondperiode maatgevend zijn voor de akoestische beoordeling. Bij deze woning werden gedurende de avondperiode de grenswaarden van de piekniveaus en de voorkeursgrenswaarde van indirecte hinder overschreden. Interne logistieke maatregelen waren vanwege brandveiligheidseisen niet mogelijk. Daarom is in het akoestisch rapport de maatregel opgenomen dat gedurende de avondperiode bij bepaalde dockshelters geen laad- en losactiviteiten mogen plaatsvinden. Verder hebben we geadviseerd om met het treffen van geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de ilegale woning te wachten totdat meer duidelijkheid is verkregen over de definitieve staus van deze woning. Omdat er verder geen klachten waren is dit advies door de vergunningverlener overgenomen. In de milieuvergunning van het bedrijf zijn werkbare geluidvoorschriften opgenomen.

(Metaal) recycling

Afvalrecycling De Dukdalf, Mijdrecht

Afvalrecycling De Dukdalf is gespecialiseerd in recycling van ICT-producten, elektrotechnische installaties, procesinstallaties en bouwafval. In verband met veiligheidsvoorschriften moesten processen logistiek gescheiden worden en moesten extra loodsen worden gebouwd. De Wolff heeft het benodigde akoestisch onderzoek voor de nieuwe milieuvergunning uitgevoerd. In verband met enkele bedrijfswoningen zijn voorzieningen geadviseerd aan de ventilatie-openingen in de gevels. Ook is geadviseerd over de indeling van het terrein en de hoogte van de gebouwen opdat deze een doelmatige geluidafscherming bieden naar de woningen.

Stolwerk Metaal, Breda

Stolwerk Metaal is een metaalrecylingbedrijf dat gelegen is op het gezoneerde industrieterrein Breda Noord / Terheijden. Voor dit industrieterrein was een saneringsprogramma vastgesteld. De Provincie was verantwoordelijk voor het zonebeheerder en voor de uitvoering van het saneringsprogramma. De gemeente trad op als vergunningverlener. Het bedrijf is een zognoemde ‘grote lawaaimaker’. Na uitbreiding van het bedrijf met een aangrenzend (vrij gekomen) kavel en na herinrichting van het bedrijfsterrein wordt een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. In de buurt van het bedrijf ligt een bedrijfswoning. Hoewel bedrijfswoningen op gezoneerde industrieterreinen geen recht op bescherming krachtens de Wet geluidhinder hebben, krijgen deze woningen op grond van jurisprudentie toch een minimaal beschermingsniveau.
Uit het akoestisch onderzoek van De Wolff volgde dat de geluidbelasting van het bedrijf toenam en dat bij de naburige bedrijfswoning de grenswaarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en van het piekniveau werden overschreden. De schrootpers en de dieselkranen waren de maatgevende bronnen. Vallend schroot was maatgevend voor de piekniveaus. Er zijn bronmaatregelen aan het hydraulisch aggregaat van de schrootpers geadviseerd (omkasting).
Er is een geluidreductiepakket (retro-fit) aan de overslagkranen geadviseerd; de kosten van deze maatregel kwamen in aanmerking voor vervroegde afschrijving in het kader van de Vamil-regeling. Geadviseerde maatregelen in het management zijn onder meer het optimaliseren van de logistiek tussen beide terreinen, en het aanbrengen van mechanische ventilatie en automatische deursluitingen in de sorteerloods en in de kabelpelloods, zodat deze gesloten kunnen blijven tijdens geluid producerende werkzaamheden. In de rapportage is gemotiveerd dat andere geluidbeperkende maatregelen op bezwaren van logistieke en financiële aard stuiten. Met dit maatregelenpakket paste de aanvraag binnen de zone en kon bij de bedrijfswoning aan het minimale beschermingsniveau worden voldaan, zodat de vergunning kon worden verleend. De bijkomende conclusie dat de saneringsdoelstelling werd gefrustreerd, was geen grond om de vergunning te weigeren.

Voedingsindustrie en Grafische industrie

Unilever Bestfoods bv, Rotterdam

De vergunde situatie van Unilever was een beperkende omstandigheid voor de herontwikkeling van het nabij gelegen Oranjeboomterrein. De door de gemeente gewenste woningbouw aan het Nassauplein en aan de Nassaustraat was alleen mogelijk na aanscherping van de geluidvoorschriften van Unilever. Afspraken over een gefaseerde aanscherping van de geluidvoorschriften en een gefaseerde realisering van de woningbouw zijn door de gemeente en door Unilever in een convenant vastgelegd. Sinds het laatste onderzoek waren er verschillende wijzigingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. In dat kader heeft De Wolff geluidmetingen bij verschillende installaties verricht en is het akoestisch model, rekening houdend met de gewijzigde verkeersbewegingen, geactualiseerd. De behaalde geluidreductie paste binnen het schema van de afspraken in het convenant.

Vlasveld Grafisch Bedrijf bv, Heerjansdam

De op het niet gezoneerde bedrijventerrein Gors gesitueerde bedrijven Drukkerij Rhoon bv en DTP-bedrijf Fokomon bv zijn gefuseerd tot Vlasveld Grafisch Bedrijf bv. Voor het nieuwe bedrijf was een oprichtingsvergunning noodzakelijk. Aan de rand van dit bedrijventerrein werd nieuwbouw gepland. Deze woningbouw zou middels een artikel 19 Wet ruimtelijke ordening worden gerealiseerd. Bij de bepaling van de rooilijn van deze nieuwbouw moesten de vergunde rechten van de bedrijven op industrieterrein Gors worden gerespecteerd. De Wolff heeft bij alle bedrijven akoestisch onderzoek uitgevoerd, waaronder Vlasveld Grafisch Bedrijf bv. Op basis van dit onderzoek kon de benodigde geluidruimte voor Vlasveld Grafisch Bedrijf bv worden veilig gesteld. Aan de hand van berekende geluidcontouren in de nieuwe situatie kon de rooilijn van de geplande nieuwbouw worden vastgesteld.

Horeca

Restaurant The Color Kitchen, Utrecht

Restaurant The Color Kitchen is gevestigd in de gerestaureerde Prinses Christinaschool, een gemeentelijk monument. Een door de Color Kitchen aangevraagde terrasvergunning kon alleen worden verleend op basis van een buitenplanse ontheffing. Het akoestisch onderzoek diende voor de ruimtelijke onderbouwing van de bestemmingsplanprocedure en voor de melding krachtens het Activiteitenbesluit. In dit project is het muziekgeluid in het café en het stemgeluid van bezoekers op het terras beoordeeld. De Wolff heeft het benodigde akoestisch onderzoek uitgevoerd. Ter verhoging van de geluidisolatie van de gevel zijn in twee café ruimten verbeterde kierdichting en achterzetbeblazing aangebracht.

Agrarische en CUMELA-bedrijven

Anti-hagelkanon SPAG

Bepaling van de geluidvermogenniveaus van een schokgolfgenerator van het Spaanse merk SPAG. Het Spaanse meetrapport voldoet niet aan de eisen voor vergunningverlening in Nederland. De Wolff heeft de geluidvermogenniveaus van deze installatie volgens de Nederlandse Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai gemeten. Deze metingen zijn uitgevoerd aan een proefopstelling in een boomgaard in Kesteren (gemeente Neder-Betuwe). Aan de hand van het gemeten geluidvermogenniveau LWA zijn 50 dB(A) polder- contouren berekend ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van deze installatie. Tevens is het maximale geluidvermogenniveau LWmax en het impulsgeluidvermogenniveau LWimp bepaald. Op deze pagina van de website staat een foto van de SPAG.


Fruitbedrijf Van der Grift & Zn, Cothen

Voor Fruitbedrijf Van der Grift & Zn te Cothen is de mogelijke plaatsing van een anti-hagelsysteem (InoPower) in de boomgaard onderzocht. De dorpskern met overwegend nieuwbouwwoningen ligt op 1 km afstand, en in het buitengebied liggen verspreide woningen en boerderijen. Uit het akoestisch onderzoek van De Wolff bleek dat bij meer dan 200 woningen de standaard geluidvoorschriften werden overschreden, waarvan 46 oudere woningen in het buitengebied. Bij 8 woningen in het buitengebied werd de maximale ontheffingswaarde overschreden, zodat maatwerk c.q. plaatsing van de installatie wettelijk niet mogelijk was. Door een goede communicatie met omwonenden waren deze acht bewoners bereid af te zien van bezwaar en beroep tegen een beschikking maatwerkvoorschriften. De gemeente was aanvankelijk bereid hieraan haar medewerking te verlenen. In die fase is besloten aanvullend onderzoek te doen naar de geluidwering van de gevels van de 46 woningen met overschrijding in het buitengebied. Toen op een laat moment een lokale milieu-organisatie aankondigde bezwaar te zullen maken tegen een besluit maatwerkvoorschriften, werd duidelijk dat deze procedure kansloos was. Vanaf dat moment heeft de gemeente verder afgezien van haar medewerking aan de procedure. Ter controle van het rekenmodel hebben we metingen verricht aan een proefopstelling in de boomgaard van het anti-hagelkanon (InoPower).

Sport- en recreatie

Imkerspark, Houten

Dit ‘stadspark’ ligt in de bebouwde kom en aan de Rondweg. In dit park is een kinderboerderij, een sociaal cultureel centrum en een manifestatieterrein. Naar aanleiding van plannen van de gemeente om hier ook een speeltuin met 15 tot 20 speeltoestellen en een horecavoorziening aan te leggen heeft De Wolff akoestisch onderzoek verricht. In eerste instantie zijn de kinderboerderij en de geplande speeltuin als één inrichting beschouwd. De in dit onderzoek gehanteerde geluidniveaus die in een speeltuin kunnen optreden zijn ontleend aan metingen in een vergelijkbare speeltuin elders. Ter onderbouwing van het toetsingskader hebben we het referentieniveau van het omgevingsgeluid gemeten. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn in overleg met de gemeente enkele wijzigingen in het ontwerp van de speeltuin aangebracht. Ook is de vanuit akoestisch oogpunt beste plaats van de horecavoorziening in het ontwerp bepaald en zijn condities gesteld voor de opstelling van elektro-akoestische voorzieningen in het park. Na bestuurlijke overwegingen zijn de kinderboerderij en de speeltuin later gesplitst in twee afzonderlijke inrichtingen.

Danscentrum Utrecht / Hoflaankerk - Rotterdam

Aan de hand van metingen bij diverse wijkcentra, sport- en dansscholen en sportkantines en horecabedrijven heeft De Wolff het maximale muziekniveau bepaald en in sommige situaties maatregelen en bouwkundige voorzieningen geadviseerd.

Motorcrossclub, Den Helder

Haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van motorcrossclub Den Helder van het havengebied naar het buitengebied in de Wieringermeer (in opdracht van de Provincie Noord-Holland). Aan de hand van kengetallen zijn geluidcontouren berekend en is onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten van geluidafschermende maatregelen. Geadviseerd is welke bestuurlijke procedures doorlopen moeten worden en met welke doorlooptijd gerekend moet worden. Er zou een nieuwe zone krachtens de Wet geluidhinder moeten worden gecreëerd en voor enkele boerderijen in deze nieuwe zone zouden hogere grenswaarden moeten worden vastgesteld. Uiteindelijk diende dit onderzoek voornamelijk een politiek doel: het betreffende kavel in de haven moest worden vrijgemaakt in verband met andere economische belangen van de Koninklijke Marine. De gedeputeerde van Milieu wilde bij zijn collega gedeputeerde van Economische Zaken kunnen aantonen dat een motorcrossterrein in de stille Wieringermeerpolder een ongewenste ontwikkeling was.

Afvalinzameling, verwerking en ruimtelijke ordening

Stadswerf Vianen (ZH)

Op een vrij kavel op het gezoneerde industrieterrein De Hagen werd een nieuwe stadswerf gevestigd. De Wolff heeft akoestisch onderzoek verricht. Een aantal woningen aan de Sportlaan en de Stuartlaan liggen binnen de zone; voor deze woningen is een maxamaal toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. Uit het onderzoek volgde dat de stadswerf binnen de zone paste. Echter bij een woning werd de maximaal toelaatbare geluidbelasting met 1 dB overschreden. Deze overschrijding is weggenomen door het treffen van een logistieke maatregel.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), Huizen

Deze in de vijftiger jaren gebouwde RWZI werd gereviseerd. De twee dienstwoningen van personeel werden geprivatiseerd waardoor dit geluidgevoelige objecten werden. De Wolff heeft het akoestisch onderzoek uitgevoerd. Ondanks dat de geluidemissie sterk afnam ten gevolge van nieuwe installaties en de overkapping van bassins, werden de geluidvoorschriften bij de voormalige dienstwoningen overschreden. Omdat in het kader van het ALARA-beginsel verdere bronmaatregelen en geluidafschermende maatregelen niet mogelijk waren, zijn er extra geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de twee voormalige dienstwoningen aangebracht.

Den Hertog Machines bv, Rhenen

De vestiging van deze groothandel in gebruikte bouwmachines op de beoogde locatie was strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Het bedrijf viel in een zwaardere milieucategorie dan in het bestemmingsplan was toegelaten. Op amper 20 meter van de inrichting liep de grens van een stiltegebied. Vestiging was alleen mogelijk op basis van een binnenplanse ontheffing. Hiervoor was een omgevingsvergunning nodig. Bij afwijken of wijziging van het bestemmingsplan moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening de kwaliteit van het woon- en leefklimaat zo goed mogelijk gewaarborgd zijn. De Wolff heeft in het akoestisch onderzoek aangetoond dat de aangevraagde situatie in akoestisch opzicht gunstiger was dan die van de maximaal toegelaten milieucategorie in het bestemmingsplan. In deze situatie behoefden er geen extra maatregelen getroffen te worden. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de binnenplanse ontheffing en de omgevingsvergunning verleend.

Bestemmingsplannen

Alblasserdam: “Raadhuisplein e.o. en woonwerf Verolme” en deelplan “De Werven”

Op het terrein van de voormalige scheepswerf en machinefabriek Verolme heeft de gemeente Alblasserdam het bestemmingsplan “Raadhuisplein e.o. en woonwerf Verolme” en deelplan “De Werven” ontwikkeld. In de voorbereidingsfase van deze bestemmingsplannen heeft De Wolff in 2001 akoestisch onderzoek verricht naar de effecten van industrielawaai, wegverkeerslawaai en scheepvaartlawaai op de bestaande en geprojecteerde woningen. In dit onderzoek zijn de toekomstige wijzigingen op het gezoneerde industrieterrein “Aan de Noord” meegenomen en is het geluid van de scheepvaart op de rivier De Noord beoordeeld, alsmede het geluid van waterbus Dordrecht - Rotterdam.

Het maaiveld van de voormalige machinefabriek kreeg een terrasvormig profiel en in dit gebied werden woningen in laagbouw geprojecteerd. Op de werfhelling werd een woongebouw met een aantal atelierwoningen geprojecteerd: de “Woonwolk” genoemd; later is dit de “Kraanbaan” geworden.

Het bestemmingsplan ligt in de zone van het gezoneerde industrieterrein “Aan de Noord”. Het saneringsprogramma van dit industrieterrein was nog niet geheel uitgevoerd. Voor een aantal bestaande woningen aan de Haven en Cortgene waren maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld (MTG-woningen). In een eerdere fase waren op het Raadhuisplein woningbouw en gemengde functies mogelijk gemaakt door middel van een artikel 19 procedure Wet Ruimtelijke Ordening (oude stijl).

Het geluid van het industrieterrein werd naar de achterliggende geprojecteerde laagbouw voor een deel afgeschermd door de grote productiehal van Oceanco Yachtbuilding. In het kader van de sanering industrielawaai moesten bij Van der Giessen de Noord (inmiddels gesloten) nog maatregelen worden getroffen. Verder diende rekening gehouden te worden met de vergunde rechten van een zand- en grindhandel in de haven (inmiddels vertrokken), die buiten het gezoneerde industrieterrein was gelegen. We hebben onderzocht welke afmetingen de Woonwolk moest krijgen om maximale geluidafscherming naar de achterliggende geprojecteerde laagbouwwoningen te waarborgen. Verder hebben we noodzakelijke maatregelen bij de zand- en grindhandel bepaald.

Bij alle bestaande woningen in het plangebied werd aan de eerder vastgestelde MTG-waarden voor industrielawaai voldaan. Ten gevolge van de te verwachten ontwikkelingen op industrieterrein “Aan de Noord” werd de nieuwe 50 dB(A)-contour kleiner ten opzichte van de vigerende zone (situatie 2003, na sanering).

Voor 30 geprojecteerde woningen in de Kraanbaan (zuidgevel) moest een ‘dove gevel’ worden vastgesteld en voor een aantal nieuwe woningen in het bestemmingsplan “Raadhuisplein e.o.” en deelplan “De Werven” moest een hogere grenswaarde voor industrielawaai en/of voor verkeerslawaai worden vastgesteld. Aan de hand van een berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevels zijn voor deze woningen geluidwerende gevelvoorzieningen bepaald. Ook verkeerslawaai speelde een belangrijke rol. Hierbij waren geprojecteerde woningen, een nieuwe weg, reconstructie en sanering gelijktijdig aan de orde (zie de pagina “Infra/Projecten”).

Industrieterrein Gors, Heerjansdam

Industrieterrein Gors in een niet gezoneerd industrieterrein. De gemeente Zwijndrecht onderzocht de mogelijkheden voor woningbouw aan de oostzijde van dit bedrijventerrein. Daarbij moeten de vergunde rechten van de bestaande bedrijven gerespecteerd worden. De Wolff heeft de vergunde situatie van alle bedrijven in kaart gebracht. Vrijwel gelijktijdig met dit onderzoek fuseerden Drukkerij Rhoon bv en DTP-bedrijf Focomon bv tot Vlasveld Grafisch Bedrijf bv en kon de nieuwe vergunde geluidruimte van de combinatie in het onderzoek worden meegenomen. Aan de hand van berekende geluidcontouren kon de rooilijn van de geplande woningbouw worden bepaald.

Zonebeheer

Zonewijziging 3e Merwedehaven, Dordrecht

Ten behoeve van de herziening van bestemmingsplan “Opgecomen Landen” moest een nieuwe zone voor de 3e Merwedehaven worden vastgesteld. De Wolff heeft de akoestische situatie in beeld gebracht en heeft het zonemodel geactualiseerd.
Randvoorwaarden waren dat de nieuwe zone binnen de gemeentegrens van Dordrecht moest blijven en dat de vorm van de bestaande zone ten oosten van de Baanhoekspoorbaan bij voorkeur niet gewijzigd moest worden in verband met een nog lopende procedure van het bestemmingsplan ten oosten van die spoorbaan.

In het bestemmingsplangebied zijn vier akoestisch relevante bedrijven gevestigd: EZH Trafostation (provinciale inrichting), Den Breejen, een straalgritbedrijf (provinciale inrichting), DKSH, Lenersan en Poortman, een huisdiervoederfabriek (gemeentelijke inrichting) en Afvalberging Derde Merwedehaven B.V. (ADM), voorheen Delta Milieu B.V. en IGAT (Provinciale inrichting). Dit onderzoek werd extra gecompliceerd doordat er voor een bedrijf een vergunningprocedure liep, bij een ander bedrijf een beroepsprocedure liep en dat de bestaande zone door een naburig bestemmingsplan liep dat nog in procedure was. Voor Den Breejen bestaat de wettelijke verplichting tot zonering. In verband met allerlei ontwikkelingen had de provincie, vooruitlopend op deze zonering voor Den Breejen een gedoogbeschikking met geluidvoorschriften afgegeven.

Van alle bedrijven is, op basis van een dossieronderzoek, de vergunde geluidruimte vastgesteld. In het akoestisch onderzoek heeft De Wolff de geluidsbijdrage van de afzonderlijke bedrijven en de gecumuleerde geluidsbelasting berekend. Op basis van de resultaten is de ligging van de afzonderlijke en van de gecumuleerde 50 dB(A)-etmaalwaardecontouren bepaald. Aan de hand van de randvoorwaarden en de bepalende contourvorm is een voorstel gedaan voor een nieuwe zone waarin de EHZ en Den Breejen zijn opgenomen. Met deze zone wordt aan de wettelijke verplichting tot zonering van Den Breejen voldaan en aan de gestelde randvoorwaarden voor de vorm van de zone.

De volgende bestuurlijke maatregelen zijn geadviseerd: Geadviseerd is de zone rond de EZH en Den Breejen tezamen in procedure te brengen. Opname van de nieuwe zone in de omliggende bestemmingsplannen zal simultaan aan de bestemmingsplanprocedure ‘Opgecomen Landen’ moeten gebeuren door middel van partiële herzieningsprocedures. Na goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan en na afronding van de partiële herzieningsprocedures wordt aanbevolen voor Den Breejen een nieuwe vergunningprocedure te doorlopen. Tevens wordt aangeraden dat het bevoegde gezag de huidige representatieve geluidsemissie van de EZH analyseert en de vergunning hierop aan laat sluiten.

Zonewijziging industrieterrein Maarssenbroeksedijk, Maarssen

Voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan “Maarssen-Dorp Wonen” en vanwege de geldende jurisprudentie is het gezoneerde industrieterrein verkleind. Het gedeelte van het industrieterrein ten noordoosten van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt in dit plan onttrokken aan het geluidgezoneerde industrieterrein. Als gevolg hiervan moet de wettelijke geluidzone rond het industrieterrein worden herzien.

De op het gezoneerde industrieterrein gelegen woningen die buiten het industrieterrein komen te liggen krijgen de status van “geluidgevoelig object”. De uit de oude zone gelichte woningen komen buiten de nieuwe zone te liggen. De uit de oude zone gelichte bedrijven behoeven niet meer aan de Wet geluidhinder c.q. de zone getoetst te worden; deze bedrijven moeten volgens de Wet milieubeheer aan hun geluidvoorschriften worden getoetst. Daarbij worden de uit de zone gelichte woningen maatgevend. Bij een van deze bedrijven was nog niet eerder akoestisch onderzoek verricht.

Bij dit bedrijf heeft De Wolff akoestisch onderzoek verricht. Verder is het zonemodel geactualiseerd. Uit het onderzoek bleek dat de oude zone akoestisch “op slot” zat. De overschrijding van de zone werd veroorzaakt door een bedrijf met akoestisch onderzoek en een te ruim vergunde grenswaarde op een vergunningpunt. Verder bleek dat een uit de zone gelicht bedrijf niet aan de standaard geluidvoorschriften voldeed. Voor dit bedrijf moest een maatwerkvoorschrift worden vastgesteld. Uiteindelijk bleek dat de zonewijziging geen consequenties voor de ‘uitgelichte’ bedrijven en woningen had.

De Wolff heeft een voorstel voor een nieuwe zone gedaan. De nieuw voorgestelde zone biedt voldoende geluidruimte voor toekomstige uitbreidingen van de overblijvende bedrijven. De nieuwe zone is in het nieuwe bestemmingsplan Maarssen-Dorp Wonen opgenomen. Tevens is de nieuwe zone door middel van facetbestemmingsplanwijzigingen in de omliggende bestemmingsplannen verankerd.

Zonewijziging industrieterrein Barwoutswaarder, Woerden

De sanering van dit industrieterrein was afgerond, maar de bestaande geluidruimte binnen de zone werd ondoelmatig benut en de zone frustreerde de noodzakelijke ontwikkelingen aan de oost- en zuidzijde van het industrieterrein. Aan de westzijde is het industrieterrein uitgebreid met een aantal vrije kavels. Tevens is de bestaande RWZI in het industrieterrein opgenomen. Voor enkele bestaande woningen die binnen de nieuwe zone kwamen te liggen zijn hogere waarden vastgesteld. De Wolff heeft het zonemodel geactualiseerd. Rekening houdend met de vergunde rechten en de gereserveerde geluidruimte van de vrije kavels is de nieuwe 50 dB(A) etmaalwaarde-contour berekend. Op basis van deze contour is een nieuwe zonegrens bepaald. De nieuwe zonegrens is middels een procedure krachtens de Wet ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan van het industrieterrein vastgesteld. Tevens is de nieuwe zone middels facetbestemmingsplanwijzigingen in de omliggende bestemmingsplannen verankerd.

Industrieterrein De Schaft, Houten

Ter voorbereiding van lokaal geluidbeleid van de gemeente Houten is het bestemmingsplan van industrieterrein De Schaft gewijzigd. De zone van rechtswege is opgeheven en in de plaats daarvan is een vrijwillige zone vastgesteld die gedeeltelijk “op” de gevels van woningen aan De Koppeling kwam te liggen. De Wolff heeft bij ca. 35 bedrijven akoestisch onderzoek verricht. Bij enkele vergunningbedrijven waren maatregelen noodzakelijk. Inmiddels is deze zone weer opgeheven.

Arbeidsomstandigheden

De Wit Plastic bv, Ruckphen

De Wit Plastic bv is producent van kleine kunststof onderdelen. De Wolff heeft geluidmetingen in de Extrusie-afdeling, de montage en in de matrijzenwerkplaats uitgevoerd, de blootstellingsniveaus bepaald en enkele maatregelen geadviseerd.

Kawasaki, Vianen

De Wolff heeft metingen aan docklevelers verricht en geluidbeperkende maatregelen geadviseerd. De stalen rijplaten van de docklevelers zijn behandeld met een ontdreuningspasta.

Harsco Infrastructure bv, Arkel

Harsco Infrastructure bv heette voorheen resp. SGB-Holland bv, SSH-Handep bv, tegenwoordig opererend onder de naam Brand Energy and Infrastructure Services. Het bedrijf verhuurt hoogwerkers en stalen en aluminium stijgermaterialen. De Wolff heeft metingen in de koppelingenloods, reparatiewerkplaats en de sorteerhal uitgevoerd. Aan de hand van de metingen en een tijdbestedingsonderzoek zijn de blootstellingsniveaus bepaald en getoetst aan de attentiewaarden en aan de actiewaarden. Er zijn geluid beperkende maatregelen geadviseerd. In de sorteerhal worden de geluidniveaus bepaald door vallende en stotende delen van staal en aluminium. Technische bronmaatregelen zijn niet mogelijk. De werknemers hebben door hun werkwijze zelf invloed op het geproduceerde geluid.
In koppelingenloods is geadviseerd om de stalen bakken te vervangen door kunststof bakken of de stalen bakken te bekleden met ontdreuningsfolie. In de reparatieloods, een grote open ruimte, worden werkzaamheden uitgevoerd met hoge en met lage geluidniveaus. Geadviseerd is om de gebieden waar de hoogste geluidproductie optreedt af te schermen met mobiele schotten. Vast opgestelde machines moeten worden afgeschermd door de plaatsing van binnenwanden. Als aanvullende maatregel is geadviseerd om wanden en plafond van de loods met geluidabsorberende materialen te bekleden. Verder moet de werkgever aan de werknemers in de sorteerhal, de koppelingenloods en de reparatieloods gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Deze gehoorbeschermingsmiddelen moeten in de reparatieloods worden gedragen. De geadviseerde maatregelen moeten in het Plan van Aanpak bij de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) worden vermeld.