Projecten infra

De meest voorkomende projecten hebben betrekking op bestemmingsplannen, inbreidingsprojecten (vervangende) nieuwbouw, nieuwe wegen, reconstructies, sanering, ruimtelijke ordening en het meten van wegverkeerslawaai. De Wolff heeft veel projecten geadviseerd voor onder anderen de Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Milieudienst Noord-west Utrecht, Milieudienst Zuid-oost Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Houten, provincie Utrecht en Noord-Holland en voor een aantal ingenieursbureaus.

Bestemmingsplannen

“Raadhuisplein" e.o., "Verolme" woonwerf en deelplan "De Werven", Alblasserdam

Op het terrein van de voormalige scheepswerf en machinefabriek Verolme heeft de gemeente Alblasserdam het bestemmingsplan “Raadhuisplein e.o. en woonwerf Verolme” en deelplan “De Werven” ontwikkeld. In dit bestemmingsplan werd woningbouw en een nieuwe weg geprojecteerd. In de voorbereidingsfase van deze bestemmingsplannen heeft De Wolff in 2001 akoestisch onderzoek verricht naar de effecten van industrielawaai, wegverkeerslawaai en scheepvaartlawaai op de bestaande en geprojecteerde woningen. In dit onderzoek zijn de toekomstige wijzigingen op het gezoneerde industrieterrein “Aan de Noord” meegenomen en is het geluid van de scheepvaart op de rivier De Noord beoordeeld, alsmede het geluid van waterbus Dordrecht - Rotterdam.

Het maaiveld van de voormalige machinefabriek kreeg een terrasvormig profiel en in dit gebied werden woningen in laagbouw geprojecteerd. Op de werfhelling werd een woongebouw met een aantal atelierwoningen geprojecteerd: de “Woonwolk” genoemd; later is dit de “Kraanbaan” geworden. Tevens werd tussen de Haven en Cortgene een nieuwe verbindingsweg geprojecteerd, de Boulevard. De Haven werd verlegd en werd in fasen gereconstrueerd.

In het kader van de sanering van het centrumgebied was een verkeerscirculatieplan vastgesteld. Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure waren op het Raadhuisplein woningbouw en gemengde functies mogelijk gemaakt door middel van een artikel 19 procedure Wet Ruimtelijke Ordening (oude stijl). Tenslotte waren er saneringswoningen met een MTG-waarde voor industrielawaai en/of een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai.

De aansluiting van de Boulevard op de Haven en op de Cortgene veroorzaakte twee reconstructies. De Wolff heeft akoestisch het onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat er sprake was van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verder volgde uit dit onderzoek dat de wegdekverharding van het gehele tracé van de verlegde Haven, de nieuwe Boulevard en een gedeelte van Cortgene van dubbellaags geluidarm asfalt uitgevoerd moest worden.

Bij alle bestaande woningen in het plangebied werd aan de eerder vastgestelde MTG-waarden voor industrie- en wegverkeerslawaai voldaan. Bij een aantal geprojecteerde woningen werd de voorkeursgrenswaarde van wegverkeerslawaai overschreden. Behalve de hiervoor genoemde bronmaatregel (dubbellaags geluidarm asfalt) ontmoetten andere geluidbeperkende maatregelen bezwaren van stedebouwkundige en financiële aard. Daarom moest voor een aantal geprojecteerde woningen een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai en voor industrielawaai worden vastgesteld. Bovendien moesten voor 30 woningen in de zuidgevel van de Woonwolk en voor enkele gevels van geluidgevoelige bestemmingen op de woonwerf ‘dove gevels’ (= gevels zonder te openen delen) worden vastgesteld.
Aan de hand van een berekening van de karakteristieke geluidwering van de gevels zijn voor deze woningen geluidwerende gevelvoorzieningen bepaald.

Bestemmingsplan “Veenzijde III”, Mijdrecht

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan Veenzijde III in Mijdrecht heeft De Wolff akoestisch onderzoek verricht. In dit bestemmingsplan zijn de Mijdrechtse Dwarsweg en de Wilnisser Zijweg de relevante wegen. Er zijn verschillende wegdekvarianten en scherm-/walvarianten onderzocht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn rooilijnen van de eerstelijnsbebouwing in het ontwerpbestemmingsplan vastgelegd.

Rubriek inbreidingsprojecten (vervangende) nieuwbouw

Dubbele woning, Geldrop-Mierlo

Vervanging van een loods en een bedrijfswoning door een twee-onder-een-kapwoning. Dit betreft een situatie met ‘nieuwbouw’ en ‘vervangen nieuwbouw’. De vervangende nieuwbouw moet aan de Wet geluidhinder getoetst worden. Voor de woning op de plaats van het bedrijf moet een buitenplanse ontheffing worden verleend. Daarvoor moet een procedure in het kader van de Wet ruimtelijke ordening worden doorlopen. De bouwlocatie ligt op ca. 30 meter afstand van een mini-rotonde met vier kruisende dorpswegen. Drie wegen worden voorzien van een stille deklaag en een weg wordt een 30 km/uur weg met een elementenverharding. Deze 30 km/uur weg moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden meegenomen in de beoordeling en moet ook worden betrokken in de gecumuleerde geluidbelasting die als uitgangspunt dient voor de toetsing aan de geluidweringseisen aan het Bouwbesluit.

De Wolff heeft het benodigde akoestisch onderzoek verricht. Uit de resultaten is gebleken dat de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai niet wordt overschreden, zodat geen dove gevels nodig zijn. Aan de hand van de lokale “Beleidsnota hogere grenswaarden Wet geluidhinder” is gemotiveerd welke primaire en secundaire ontheffingscriteria van toepassing zijn. Tevens is geadviseerd welke hogere grenswaarden moeten worden vastgesteld. In een vervolgonderzoek is een berekening van de karakteristieke geluidwering gemaakt en is gespecificeerd met welke geluidwerende gevelvoorzieningen aan de geluiweringseisen van het Bouwbesluit kan worden voldaan.

Centrumgebied, Papendrecht

In het bestemmingsplan “Centrumgebied” Papendrecht is een tweede parkeergarage aan de Overtoom opgenomen. Het betrof het deelplan parkeren, winkels en woningen Overtoom. De Wolff heeft akoestisch onderzoek verricht naar de effecten, die het verkeer op de omliggende wegen en de verkeersbewegingen in en naar de parkeergarage zullen hebben op het akoestisch buitenklimaat ter plaatse van de woningen boven de parkeergarage. Uit het onderzoek bleek dat er bij de woningen boven de parkeergarage sprake zou zijn van een slecht leef- en woonklimaat. Op basis van aanbevelingen is de ingang van de parkeergarage verplaatst.

Minister Kanstraat, Breda

In verband met een inbreidingsplan aan de Minister Kanstraat te Breda heeft De Wolff een akoestisch onderzoek rail- en wegverkeerslawaai uitgevoerd en is geadviseerd omtrent de aan te vragen hogere grenswaarden en de benodigde geluidwerende voorzieningen aan de gevels.

Schilderskwartier, Woerden

Voor twee bouwplannen in het Schilderskwartier van de gemeente Woerden heeft De Wolff onderzoeken wegverkeerslawaai uitgevoerd. Een plan had betrekking op de realisering van een brede school met 48 appartementen. Het tweede plan betrof de vervanging van 80 portiek-etagewoningen door 103 nieuwe appartementen. Uit het akoestisch onderzoek bleek dat ook bij toepassing van geluidarm asfalt de voorkeursgrenswaarde bij een aantal wooneenheden overschreden werd. In het rapport zijn de aantallen woningen en de aan te vragen hogere grenswaarden opgenomen. De geadviseerde hogere grenswaarden zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Nieuwe wegen

Landbouwweg, Dordrecht

In het kader van het “Strategisch Groenproject” van de gemeente Dordrecht werd de Landbouwweg geprojecteerd. Het doel van de aanlag van deze Landbouwweg was de verbetering van de verkeersveiligheid van de Wieldrechtse Zeedijk. Het landbouwverkeer moest via deze Landbouwweg worden afgewikkeld. De aanleg van de Landbouwweg zou in twee fasen worden uitgevoerd. De Wolff heeft het akoestisch onderzoek verricht. In dit onderzoek zijn twee tracévarianten onderzocht: een tracé via de Zanddijk en een tracé via de Vlaakweg. Bij enkele aansluitingen op de bestaande wegen waren infrastructurele wijzigingen nodig en een gedeelte van een bestaande weg zou opnieuw worden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Uit het akoestisch onderzoek bleek dat de geluidbelasting bij alle beschouwde woningen lager was dan de voorkeursgrenswaarde, zodat geen geluidbeperkende maatregelen nodig waren. Bij de aansluitingen was ook geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Oude Torenweg, Alblasserdam

In Alblasserdam werd een nieuwe hoofdontsluitingsweg geprojecteerd, de Oude Torenweg. De Oude Torenweg moest aansluiten op de Randweg en moest de Vinkenpolderweg ontlasten. De Wolff heeft akoestisch onderzoek verricht. Behalve geluidarm asfalt is ook geadviseerd om geen vrachtverkeer op de Oude Torenweg toe te laten. Ter plaatse van de aansluiting op de Randweg, bij de brug over het riviertje de Alblas, moest ondanks de genoemde bronmaatregelen voor enkele woningen een geluidscherm worden geplaatst en moest een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Nadat de bewoners bezwaar tegen dit scherm hadden ingediend is de weg aangelegd onder het voorbehoud dat B&W de geluidbelasting achteraf door meting zouden laten bepalen en dat op basis van deze meting de noodzaak van het omstreden geluidscherm zou worden vastgesteld. Zie hiervoor de project beschrijving onder het kopje “Meting wegverkeerslawaai”.

Reconstructies en sanering

De Wolff heeft akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de reconstructies van o.a. de Haven (partiële reconstructie) en de Blokweerweg te Alblasserdam, Rijksstraatweg te Dordrecht, Planetenlaan te Nieuw-Lekkerland e.a. In een aantal gevallen was er sprake van gekoppelde sanering en zijn verzoeken hogere grenswaarden opgesteld.

De Wolff heeft onderzoek gedaan ten behoeve van verschillende saneringsprojecten. Het betrof in veel gevallen lintbebouwing langs waterwegen (dijkwoningen). Er zijn rekenmodellen opgesteld en geluidbelastingen berekend. In een aantal gevallen zijn na uitvoering van de gevelvoorzieningen controlemetingen uitgevoerd volgens NEN 5077 (eindcontrole sanering).

In het kader van de inventarisatie sanering verkeerslawaai heeft De Wolff voor een aantal gemeenten in het gebied van de Drechtsteden de A- en B-lijsten en de raillijst opgesteld. Later is voor een aantal gemeenten ook de eindmelding gedaan.

Meting wegverkeerslawaai

Randweg, Alblasserdam

De Randweg door Alblasserdam werd aangesloten op een nieuw aan te leggen hoofdontsluitingsweg buiten het dorp, de Oude Torenweg. De aansluiting van de twee wegvakken ligt aan de voet van de brug over het riviertje de Alblas. Voor enkele woningen aan de Randweg, nabij deze aansluiting en de brug, waren tegen de zin van de bewoners geluidschermen geplaatst. De bewoners hadden met B&W afgesproken dat door middel van mechanische tellingen en een gelijktijdige meting zou worden gecontroleerd of zonder plaatsing van het scherm aan de grenswaarden kon worden voldaan. De Wolff heeft het wegverkeerslawaai ten gevolge van Randweg gemeten volgens het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai. Uit de meting bleek dat bij één woning een overschrijding van de vastgestelde hogere waarde van 1 dB optrad. Deze overschrijding wordt verklaard doordat de geluidemissie van het verkeer op het gebogen brugdek hoger uitvalt dan met het model is berekend. Het geluidscherm is niet verwijderd en de overschrijding is weggenomen met extra geluidwerende voorzieningen aan de gevels van deze woning.

N253, Sluis

Na vervanging van de gelijkvloerse kruising N253 (N58) - Maagdenweg tussen de kernen Oostburg en Sluis (gemeente Sluis) door een ovonde klaagden bewoners over toegenomen geluidhinder ten gevolge van optrekkend verkeer op de ovonde. In het door een andere adviseur uitgevoerde akoestisch onderzoek was geen optrekcorrectie in de berekening toegepast. De optrekcorrectie representeert het verschil in geluidemissie ter plaatse van de ovonde, ten opzichte van de geluidemissie van het verkeer dat met een constante snelheid rijdt, in deze situatie 80 km/uur. Naar aanleiding van de klachten van de bewoners aan de Maagdenweg over toegenomen geluidhinder stond deze optrekcorrectie ter discussie. De Wolff en de andere adviseur hebben de optrekcorrectie door meting bepaald. Met een lasergun is de rijsnelheid van het naderende verkeer op drie verschillende afstanden van de ovonde gemeten. Tevens zijn de equivalente geluidniveaus volgens Standaardmeetmethode III van het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai op drie afstanden van de ovonde gelijktijdig gemeten. Gelijktijdig zijn verkeerstellingen uitgevoerd. Op basis van de verkregen meet- en telgegevens bleek dat de rijsnelheid op de ovonde was gedaald tot ca.35 km/uur maar dat de geluidbelasting ter plaatse van en nabij de ovonde 1,8 dB lager was dan van het doorstromende verkeer met een rijsnelheid van 80 km/uur. Op grond van deze resultaten kon worden geconcludeerd dat de optrekcorrectie terecht niet was toegepast in de eerder gemaakte berekeningen.